Do klienta

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika mieszkania z podstawowymi zasadami użytkowania i utrzymania lokalu. Przestrzeganie wytycznych i zaleceń zawartych w instrukcji jest warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń i usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania budynku, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych.

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 1. Przedmiotowy lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
  1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
  2. utrzymanie właściwego stanu technicznego,
  3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego,
  4. prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu,
  5. właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobieżenia jego degradacji.
 2. Właściciel lokalu zobowiązany jest zgłaszać zauważone wady i usterki w formie pisemnej bezpośrednio u dewelopera lub administracji budynku.
 3. Zgłoszone wady i usterki będę usuwane w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia, chyba że proces technologiczny i organizacyjny wymagał będzie dłuższego czasu.
 4. Wbudowane materiały i urządzenia objęte są rękojmią i gwarancją udzieloną przez producenta w terminach i na zasadach przez nich określonych.
 5. Rękojmi nie podlegają wady powstałe na skutek działania siły wyższej, normalnego zużycia oraz powstałe z winy użytkownika lokalu, a w szczególności nieprawidłowej konserwacji i użytkowania lokalu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją oraz jego przeznaczeniem.
 6. Właściciel lokalu jest zobowiązany prowadzić wszelkie prace wykończeniowe lokalu w zgodności z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu przepisów BHP, stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne oraz wykonywać je przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
 7. Wykonywanie jakichkolwiek przeróbek i zmian wymaga zgody administracji budynku i dewelopera pod groźbą utraty praw wynikających z rękojmi.
 8. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
  1. być zgodny z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń do nich przyłączonych,
  2. zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
 9. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
  1. zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
  2. wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
  3. likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich ujawnieniu się,
  4. dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,
  5. informować służby administracji budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków,
  6. informować służby techniczne administracji budynku o wszelkich awariach na instalacjach w mieszkaniu mogących mieć wpływ na powstanie szkody w sąsiednich mieszkań lub budynku. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację. Jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.
ROZDZIAŁ II

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

 1. Ściany zewnętrzne – w czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:
  1. użytkować pomieszczenia budynku zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem prawidłowych warunków eksploatacji i konserwacji mieszkań (wentylacja, temperatura 18-22°C, wilgotność względna w pomieszczeniach 45-55%),
  2. zabrania się wykuwania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach zewnętrznych,
  3. niedopuszczalne jest wykonywanie przebić, przekuć, bruzd pionowych i poziomych w ścian zewnętrznych oraz konstrukcyjnych,
  4. zabrania się mocowania różnych elementów zewnętrznych np. uchwytów, haków itp. na ścianach zewnętrznych budynku,
  5. zabrania się mocowania antywłamaniowych żaluzji oraz innych elementów na elewacji budynku bez uzyskania pisemnej zgody administracji budynku i autora projektu.
 2. Ściany wewnętrzne – w czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych warunków użytkowania pomieszczeń budynku, a zwłaszcza:
  1. użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,
  2. nie dopuszczać do nadmiernej wilgotności względnej pomieszczeń (45-55%), nie jest wskazane pranie i suszenie bez właściwego wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych,
  3. w okresie zimowym należy utrzymywać we wszystkich pomieszczeniach temperaturę w przedziale 18-22°C (wskazane +20°C),
  4. należy chronić ściany przed nadmiernym zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych oraz w miejscach przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej,
  5. niedopuszczalne jest wykonywanie przebić elementów ścian, ich podcinanie (np. bruzdami) dla ukrycia przewodów instalacyjnych,
  6. zabrania się wykuwania nowych otworów drzwiowych i okiennych oraz innych w ścianach konstrukcyjnych oraz usuwania fragmentów tych ścian,
  7. elementy wyposażenia mieszkań można mocować na ścianach konstrukcyjnych i działowych za pomocą systemowych haków lub wkrętów z kołkami. W początkowym okresie eksploatacji mogą pojawiać się drobne rysy na ścianach i sufitach będące wynikiem mechaniki budowli oraz skurczu materiału, z którego wykonano budynek (beton, cegła, pustak) oraz związane ze zmianą wilgotności w pomieszczeniach. Rysy te nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.
ROZDZIAŁ III

STROPY

 1. Podstawowym warunkiem eksploatacji stropów jest niedopuszczanie do ich przeciążenia. W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:
  1. zabrania się wprowadzania zmian w układzie ścianek działowych oraz wykonywania podziałów pomieszczeń bez uzgodnienia z administracją budynku i deweloperem,
  2. niedopuszczalne jest przeciążanie stropu ponad obciążenie użytkowe 150 kg/m2 ,
  3. niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowych otworów i przebić przez stropy i podcinanie konstrukcji,
  4. należy chronić stropy przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych, jak łazienka, kuchnia czy WC,
  5. W początkowym okresie eksploatacji budynku, na stykach płyt stropowych mogą wystąpić drobne włoskowate zarysowania, które są normalnym zjawiskiem wynikającym z mechaniki budowli i nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.
ROZDZIAŁ IV

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

 1. Stolarkę należy utrzymywać w czystości, unikać nadmiernego zawilgocenia, nie uszkadzać mechanicznie i nie obciążać nadmiernie skrzydeł.
 2. W okresie rękojmi nie wolno montować do ram okiennych i drzwiowych żaluzji i rolet. Jakiekolwiek zmiany związane ze sposobem zamykania okien oraz montaż żaluzji i rolet powodować będą utratę praw wynikającą z rękojmi.
 3. Okna wyposażone są w nawiewniki, służące do optymalnej wymiany strumienia powietrza, zapewniającego sprawne działanie wentylacji grawitacyjnej. Nawiewniki muszą być utrzymywane w pełnej sprawności, umożliwiającej ich działanie.
 4. Okucia stolarki okiennej wymagają cyklicznej konserwacji. Wszelkie przeróbki oraz uszkodzenia mechaniczne będę powodować utratę praw wynikających z rękojmi.
ROZDZIAŁ V

SPODŁOŻA POD POSADZKI

 1. Podłoża pod posadzki w budynku wykonano w postaci wylewek betonowych, pod którymi są prowadzone instalacje wodno–kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i teletechniczne. Wykonywanie przekuć oraz wiercenie w miejscach przebiegu przedmiotowych instalacji jest zabronione.
ROZDZIAŁ VI

ŚCIANKI DZIAŁOWE

 1. W budynku wykonano ścianki działowe z pustaków ceramicznych.
 2. W początkowym okresie eksploatacji budynku w miejscach styku ścianek działowych ze stropem lub ścianami konstrukcyjnymi mogą wystąpić drobne rysy spowodowane mechaniką budowli oraz zmianą wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Rysy nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.
 3. Mocowanie elementów na ściankach działowych może odbywać się za pomocą systemowych haków mocowanych w kołkach rozporowych. Podczas trasowania otworów do wywiercenia należy zwrócić uwagę na przebieg instalacji elektrycznej oraz pozostałych.
ROZDZIAŁ VII

ŚCIANKI DZIAŁOWE

 1. W budynku wykonano tynki gipsowe kategorii III.
 2. W początkowym okresie eksploatacji budynku mogą występować drobne włosowate pęknięcia, które są wynikiem mechaniki budowli oraz zmianą wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Rysy nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji budynku.
ROZDZIAŁ VIII

WENTYLACJA GRAWITACYJNA I PRZEWODY SPALINOWE

 1. Sposób użytkowania przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:
  1. być zgodny z instrukcją zamieszczoną poniżej,
  2. uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
  3. zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
  4. zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali do których przylegają te przewody i kanały.
 2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody spalinowe oraz wentylacyjne jest zobowiązany:
  1. do zachowania warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza w lokalu,
  2. zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
  3. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób ze względu na wadliwość przewodów wentylacyjny zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby lub administrację budynku o wystąpieniu zagrożenia,
  4. systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
  5. użytkownik lokalu korzystający z przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 3. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi poniżej.
 4. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych należy zapewniać odpowiedni poziom wilgotności względnej (do 55%) powietrza w pomieszczeniach poprzez:
  1. utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, osiąganego poprzez cykliczne ich czyszczenie oraz nie montowanie wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach, umożliwiających ograniczenie wentylacji lub zamykanie otworów kratek,
  2. zapewnienie odpowiedniego dopływ powietrza zewnętrznego poprzez zamontowane w oknach nawiewniki oraz okresowe wietrzenie,
  3. w drzwiach do WC muszą być zamontowane kratki w dolnej części drzwi, których powierzchnia, dla każdych drzwi, nie powinna wynosić mniej niż 200 cm 2 ,
  4. intensywne wietrzenie lokalu codziennie rano w czasie około 10 - 15 minut, dodatkowo 2 - 3 razy dziennie przez uchylenie okien na 5 - 10 minut.
ROZDZIAŁ IX

INSTALACJA KANALIZACYJNA

 1. Przewody instalacji są prowadzone w szachtach technologicznych i częściowo w posadzce – pomieszczenia łazienek. W związku z tym, w miejscach przejść instalacji zabrania się wiercenia, wkuwania oraz wstrzeliwania kołków.
 2. Niedopuszczalne jest wrzucanie do miski ustępowej dużych i twardych odpadów – gruz, pieluszek, pampersów, tamponów itp. oraz używanie chemii gospodarczej o silnych właściwościach żrących i oleistych. Regularne czyszczenie i dezynfekcja instalacji zapobiega zapychaniu się i wydobywaniu nieprzyjemnych zapachów.
 3. Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji kanalizacyjnej można wykonać jedynie za zgodą administracji budynku i dewelopera, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
ROZDZIAŁ X

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 1. Źródłem energii cieplnej jest piec gazowy dwufunkcyjny. Szczegółowe zasady użytkowania pieca są określone w instrukcji. Piec gazowy wymaga bieżącej konserwacji oraz cyklicznych przeglądów, zgodnie z wytycznymi producenta.
 2. Instalacja jest prowadzona w posadzce w związku z tym wkuwanie, wiercenie lub wstrzeliwanie kołków jest zabronione.
 3. Grzejniki są wyposażone w głowice termostatyczne umożliwiające utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Zaleca się, aby temperatura pomieszczenia zawierała się w przedziale 20 - 22 ⁰C.
 4. Instalacja gazowa jest prowadzona do pieca po ścianach. Zabrania się wkuwania tej instalacji w ścianę. Zabudowa instalacji gazowej jest możliwa wyłącznie pod uzyskaniu zgody administracji budynku i dewelopera. Instalacja gazowa wymaga cyklicznej kontroli na okoliczność jej szczelności.
 5. Gazomierz z zaworem odcinającym znajduje się w szachcie technologicznym na klatce schodowej.
 6. Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i gazowej można wykonać jedynie za zgodą administracji budynku i dewelopera, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
ROZDZIAŁ XI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 1. Teren wokół budynku został zagospodarowany w taki sposób, aby umożliwić bezproblemową eksploatację, umożliwiając odprowadzenie nadmiaru wód opadowych od budynku.
 2. Cokoły oraz opaski zabezpieczają przed wodą "rozbryzgową".
 3. Ze względu na właściwości eksploatacyjne, nie można w żaden sposób zmieniać zagospodarowania terenu wokół budynku, w szczególności podnosić gruntu względem poziomu posadowienia, pogarszać stosunków wodnych, usuwać czy modyfikować opaskę, cokoły lub drenaż.
 4. Naruszenie powyższego może m.in. spowodować pojawienie się wilgoci wewnątrz budynku.
ROZDZIAŁ XII

BALKONY

 1. Balkony w stanie deweloperskim zakończone są betonową warstwą dociskową, która została zagruntowana preparatem stabilizującym podłoże i blokującym pylenie. Należy bezzwłocznie i obligatoryjnie, po wybraniu warstwy okładziny wierzchniej balkonu, zastosować szczelny system hydroizolacji dostosowany do wybranej okładziny, celem zabezpieczenia przed przeciekami, wyciekami z mas cementowych brudzących elementy elewacyjne budynku oraz rozwojem mikroorganizmów zapewniając właściwe użytkowanie.
ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szczegółowe informacje na temat rozwiązań technologicznych i materiałowych znajdują się w dokumentacji technicznej, która jest dostępna u administratora budynku.
 2. Elementy wystroju zewnętrznego budynku (m.in. kolor elewacji, balustrad, drzwi wejściowych) są częścią koncepcji architektonicznej budynku i jako takie poddane są ochronie osobistych praw autorskich przysługujących autorowi projektu budowlanego. Ingerencje w wygląd tych elementów wymagają uzyskania pisemnej zgody autora projektu.
 3. Instrukcja ta nie wyczerpuje w pełni tematyki związanej z prawidłową eksploatacją mieszkania. Jej celem jest zwrócenie uwagi właścicieli mieszkań na potrzebę racjonalnego użytkowania i starannej konserwacji mieszkań, a jednocześnie przekazanie podstawowych informacji w tym zakresie.